REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.EITALIA.PL

 od dnia 1.01.2023 r. 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.eitalia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.eitalia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.eitalia.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.eitalia.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.eitalia.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.eitalia.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.eitalia.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Krystian Krupa wykonujący działalność gospodarczą pod firmą KRYSTIAN KRUPA E-ITALIA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wolbromska 17, 61-341 Poznań, NIP: 5792101994, REGON: 301347943, adres poczty elektronicznej (e-mail): eitalia@vp.pl, numer telefonu: +48 500 778 810
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 12. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 17. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

 

§3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.eitalia.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.eitalia.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

§5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl),
  • płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 50 1020 5558 1111 1659 2490 0023 (Bank PKO INTELIGO) KRYSTIAN KRUPA E-ITALIA, ul. Wolbromska 17, 61-341 Poznań, NIP: 5792101994. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • czas kompletowania Produktów wynosi 1 dzień roboczy od momentu:
 3. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy
 4. albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności
 5. lub przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,
  • dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 dzień roboczy od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać również osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

 

§7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  • zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eitalia@vp.pl lub pisemnie na adres: Wolbromska 17, 61-341 Poznań,
  • w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  • dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania,
  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  • Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),
  • w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
 2. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 3. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,
 4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Wolbromska 17, 61-341 Poznań.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  • dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych,
  • odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • Newsletter,
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eitalia@vp.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eitalia@vp.pl lub poprzez usunięcie Konta,
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.eitalia.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Krystiana Krupy wykonującego działalność gospodarczą pod firmą KRYSTIAN KRUPA E-ITALIA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wolbromska 17, 61-341 Poznań, NIP: 5792101994, REGON: 301347943. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.eitalia.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.eitalia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.eitalia.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.eitalia.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EITALIA.pl

do dnia 31.12.2022 r 

Regulamin określa zasady działania Sklepu internetowego Usługodawcy, korzystanie z Usług, sposób składania Zamówień, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, na stronie internetowej Usługodawcy adresemwww.eitalia.pl w zakładce „Regulamin” oraz jest dołączany w formie załącznika do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Klientów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

 

SPIS TREŚCI

 

DEFINICJE. 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 3

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM. 6

PRODUKTY – PŁATNOŚCI, CENY, DOSTAWA. 7

REKLAMACJE LUB WYMIANA PRODUKTÓW. 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY. 9

DANE OSOBOWE. 10

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 12

 

 

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały słowa wskazane poniżej, należy nadawać im następujące znaczenie:

Formularz zamówienia – Usługa za pośrednictwem której możliwe jest składanie przez Klienta Zamówień w Sklepie internetowym, w szczególności poprzez dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz określanie specyfikacji Umowy sprzedaży

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą Umowę sprzedaży albo która jest zainteresowana zawarciem Umowy sprzedaży

Newsletter – Usługa dostępna w Sklepie internetowym, dzięki której Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej i po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Usługodawcy, cykliczne Informacje handlowe dotyczące Produktów oraz działalności Usługodawcy prowadzonej w ramach Sklepu internetowego.

Produkt – towar, w szczególności odzież, obuwie oraz akcesoria wysokiej jakości, będący przedmiotem Umowy sprzedaży, prezentowane w Sklepie internetowym

Regulamin – niniejszy dokument z dnia …  

Sklep internetowy – platforma internetowa www.eitalia.pl za pomocą której, po otrzymaniu dostępu, Klient jest uprawniony do korzystania z Usług, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z Usługodawcą

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Klientem, a Usługodawcą

Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiotem jest nabycie Produktów po cenie określonej w Zamówieniu;

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

Usługodawca – Krystian Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „E-ITALIA Krystian Krupa” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wolbromska 17, 61-341 Poznań, NIP: 5792101994, REGON: 301347943

Zamówienie – oferta złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia przez którą Klient wyraża chęć zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Formularzu zamówienia

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.eitalia.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem eitalia@vp.pl, telefonicznie pod numerem 500-778-810 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Wolbromska 17, 61-341 Poznań.
 3. Klienta zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje zamieszczane w Sklepie internetowym dotyczące Produktów udostępnianych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Usługi Usługodawcy oraz sprzedaż Produktów prowadzona za pośrednictwem Sklepu internetowego są świadczone zarówno w stosunku do konsumentów jak i podmiotów niebędących konsumentami.

 

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:

1)    Formularz zamówienia – Usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z dodaniem do elektronicznego koszyka zakupów pierwszego Produktu, a kończąca się w momencie złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą rezygnacji ze złożenia Zamówienia,

2)    Rejestracja – usługa jednorazowa pozwalająca na założenie konta w Sklepie internetowym, kończąca się po kliknięciu w pole „Zarejestruj”, po uprzednim podaniu danych Klienta;

3)    Newsletter – korzystanie z Usługi rozpoczyna się po wysłaniu zgłoszenia do Usługodawcy, w którym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie cyklicznych Informacji handlowych; Usługa świadczona jest cyklicznie, do czasu aż Klient nie cofnie oświadczenia o chęci korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie tego faktu Usługodawcy;

4)    Formularz kontaktowy – jednorazowa Usługa umożliwiająca wysłanie do Usługodawcy wiadomości tekstowej za pośrednictwem Sklepu internetowego;

5)    Poleć znajomemu – Usługa jednorazowa umożliwiająca wysłanie do dowolnego podmiotu hiperłącza do strony internetowej, na której widnieje polecany przez nadawcę Produkt dostępny w Sklepie internetowym.

 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wskazanych w § 7 ust. 3, dla danego rodzaju Usługi.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi założenie konta w Sklepie internetowym. Konto Klienta zostaje utworzone po przekazaniu danych o których mowa §7 ust. 3 pkt 2). Konto umożliwia Klientowi sprawniejsze i szybsze składanie Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez automatyczne uzupełnianie Formularza zamówienia o dane podane wcześniej przez Klienta.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:

1)    korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu, w szczególności urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.);

2)    dostęp do Internetu;

3)    przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, Opera (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej;

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług wynikających z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
 2. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 5 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Klienta.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego lub wprowadzenia nowych płatnych Usług.  Wysokość opłat oraz zasady ich uiszczania określone zostaną poprzez zmianę Regulaminu na zasadach opisanych w § 9.

10. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:

1)    naruszających prawa i dobra osób trzecich;

2)    wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;

3)    niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej;

4)    reklamowych, propagujących pornografię lub przemoc;

5)    naruszających prawa uczciwej konkurencji.

11. Klient nie może za pośrednictwem Sklepu internetowego podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Usługodawcy.

12. Usługodawca ma prawo usunąć z Sklepu internetowego treści zamieszczone przez Klienta, jeżeli będą one naruszały postanowienia §2 ust. 10-11.

13. Klient zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu internetowego lub Usług innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz Usług, w szczególności Klient zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.

14. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.

15. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie internetowym przez Klientów nie są w żaden sposób sprawdzane bądź filtrowane przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem w Sklepie internetowym, ani w sposób fizyczny ani z wykorzystaniem jakiegokolwiek programu.

16. Usługi są dostępne dla Klienta także za pośrednictwem konta w Sklepie internetowym. Konto Klienta jest tworzone na żądanie Klienta i po udostępnieniu jego danych oraz akceptacji Regulaminu.

 1. 17.  Klient uzyskuje dostęp do konta w Sklepie internetowym, po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny konta, po uprzednim przesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem Usługi Rejestracji.

18. Klient może wysłać za pośrednictwem Sklepu internetowego prośbę o przypomnienie hasła do konta, korzystając z zakładki „Przypomnij hasło”. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego podczas Rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta hasła do konta osobom trzecim.

19. Z jednego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jeden podmiot.

20. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub Usług.

21. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego. 

22. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług  może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

23. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Sklepie internetowym. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

24. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może składać:

1)    W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;

2)    W formie wiadomości elektronicznej na adres: eitalia@vp.pl.

25. Składając reklamację Klient może, w celu przyspieszenia jej rozpoznania wskazać:

1)    swoje oznaczenie (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);

2)    przedmiot reklamacji;

3)    okoliczności uzasadniające reklamację.

26. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

27. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Klientowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

28. Reklamacja o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie zgłaszania przez Klienta zastrzeżeń związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Umowy. Procedura reklamacyjna dotycząca Umowy sprzedaży oraz Produktów opisana została w § 5.

29. Klient może wypowiedzieć Umowę na świadczenie wszystkich lub pojedynczych Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres: eitalia@vp.pl. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednak nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub odstąpienie od Umowy sprzedaży, na podstawie której Klient dokonał zakupu Produktów.

 

§3

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zamówienia w sklepie można składać w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Procedura złożenia Zamówienia wymaga łącznego spełnienia następujących czynności:

1)    wyboru Produktów poprzez i dodanie ich do elektronicznego koszyka zakupów; Produkt jest dodany do koszyka po kliknięciu przez Klienta w pole „Dodaj do koszyka” znajdujące się pod każdym Produktem;

2)    wypełnienia pól Formularza zamówienia, w zakresie:

a)    danych osobowych Klienta o których mowa w §7 ust. 3 pkt 1), niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży;

b)    miejsca dostawy Produktu;

c)    preferowanego sposobu dostawy Produktu, spośród realizowanych przez Sklep internetowy;

d)    wskazania sposobu płatności za Produkt dostępnych w Sklepie internetowym;

3)    akceptacji Regulaminu przez Klienta poprzez odznaczenia odpowiedniego pola;

4)    kliknięcie w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Do czasu zakończenia procedury składania Zamówienia opisanego w §3 ust. 2, Klient może modyfikować zakres Zamówienia lub całkowicie z niego zrezygnować.
 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany przez niego w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wiadomość o której mowa w niniejszym ustępie wyszczególnia istotne elementy Zamówienia złożonego przez Klienta. Do w/w wiadomości Usługodawca dołącza w formie załącznika Regulamin.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę względem Klienta, o którym mowa w §3 ust. 4.
 4. Usługodawca informuję Klienta o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli na dzień jego otrzymania nie posiada on Produktów o specyfikacji wskazanej w Formularzu zamówienia lub po stronie Usługodawcy wstępują inne przeszkody uniemożliwiające mu prawidłową realizację Zamówienia. Informacja o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji ma formę wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.
 5. Jeżeli Klient, przed otrzymaniem od Usługodawcy wiadomości o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, dokonał na rzecz Usługodawcy jakiejkolwiek wpłaty środków pieniężnych, a nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu tej kwoty na rzecz Klienta. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków na rzecz Klienta, Usługodawca poweźmie informację o dostępności Produktu lub ustaniu innych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie Zamówienia do realizacji, może on za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć tytułem płatności za Produkt.

 

 

§4

PRODUKTY – PŁATNOŚCI, CENY, DOSTAWA

 1. Usługodawca umożliwia, w momencie składania Zamówienia, wybór następujących płatności za Produkty:

1)    przelew na rachunek bankowy;

2)    płatność kartą płatniczą lub kredytową w systemie płatności on-line za pośrednictwem instytucji płatniczej uprawnionej do przeprowadzania takich transakcji zgodnie z przepisami prawa;

3)    płatność przy odbiorze.

 1. Dokonanie wyboru płatności prze Klienta następuje podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w §4 ust. 1 pkt 1) lub 2), termin płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji. Jeżeli Klient dokonał płatności za Produkt, jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży, płatność ta jest zaliczana przez Usługodawcę na poczet tej umowy.
 3. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności za Produkt w terminie wskazanym w §4 ust. 3 lub w przypadku braku płatności za Produkt przy jego odbiorze, Zamówienie ulega anulowania, a Umowa sprzedaży wygasa. W takiej sytuacji, jeżeli Klient otrzymał Produkt, lecz za niego nie zapłacił we wskazanym terminie, jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania lub oddania go na adres Usługodawcy.
 4. Numer konta na który Klient może dokonać płatności za Produkt jest podawany przez Usługodawcę każdorazowo w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 5. Ceny Produktów uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług. Ceny Produktów są wskazane w walucie polskiej. Ceny Produktów nie zawierają w sobie kosztów ich dostawy.
 6. Całkowita opłata za Produkt uwidoczniona jest zawsze w Formularzu zamówienia i podana do wiadomości Klienta, przed złożeniem przez niego Zamówienia. Na całkowitą opłatę składają się: cena Produktu oraz koszty dostawy.
 7. Usługodawca może organizować w Sklepie internetowym akcje promocyjne oraz wyprzedaże Produktów na zasadach wskazanych w odrębnych przepisach. Warunki akcji promocyjnych lub wyprzedaży Produktów są każdorazowo udostępniane przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty.
 8. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Produktów w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed zmianą ceny dotyczącej Produktu.

10. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Usługodawca dołącza dokument potwierdzający nabycie Produktu przez Klienta. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawią fakturę VAT.

11. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Usługodawcę są oryginalne, fabrycznie nowe.

12. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.

13. Dostawa Produktów odbywa się odpłatnie na terenie całego świata, z zastrzeżeniem, iż koszty przesyłki poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, uzgadniane są indywidualnie z Klientem.

14. Dostawa odbywa się w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 

§5

REKLAMACJE LUB WYMIANA PRODUKTÓW

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty, na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Produkty dostarczane Klientowi powinny być wolne od wad fizycznych lub prawnych.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów, w terminach przewidzianych przepisami prawa w formie elektronicznej na adres eitalia@vp.pl  lub korespondencyjnie: E-ITALIA Krystian Krupa, ul. Wolbromska 17, 61-341 Poznań.
 4. W celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji Klient może skorzystać z
 5. Formularza reklamacyjnego” znajdującego się w Sklepie internetowym w zakładce „WYMIANY, ZWROTY, REKLAMACJE”.
 6. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest także zwrócić Produkt będący jej przedmiotem. Koszty dostarczenia Produktu do Usługodawcy przez Klienta są zwracane przez Usługodawcę po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wraz z Produktem.
 8. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji Klient informowany jest telefonicznie lub na pomocą wiadomości elektronicznej na adres bądź numer podany w „Zgłoszeniu reklamacyjnym”.
 9. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem nabycia Produktu, Usługodawca zwraca środki niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 10. Klient może zgłosić Usługodawcy chęć wymiany zakupionego Produktu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu Klienta może skorzystać z „Formularza wymiany” dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce „WYMIANY, ZWROTY, REKLAMACJE”. Klient może zgłosić chęć wymiany Produktu na inny towar tego samego rodzaju, różniący się np. kolorem lub rozmiarem lub na zupełnie inny Produkt. Usługodawca potwierdza realizację wymiany, o ile w chwili zgłoszenia posiada Produkt wskazany przez Klienta. W przypadku różnicy cen pomiędzy wymienianymi Produktami, Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty lub wskazać Usługodawcy numer rachunku bankowego na jaki ma zostać dokonany zwrot nadpłaty.

10. Po otrzymaniu akceptacji na wymianę przez Usługodawcę, Klient powinien odesłać wymieniany Produkt na adres Usługodawcy. Bezpośrednie koszty odesłania Produkt do Usługodawcy spoczywają na Kliencie. Koszty ponownej dostawy Produktu ponosi Usługodawca, tylko jeżeli uprzednio dostarczony Produkt był niezgodny z pierwotnym Zamówieniem Klienta. 

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wymienianego lub zwracanego Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

12. W przypadku złożenia reklamacji lub chęci wymiany Produktu, Klient proszony jest o dołączenie do zwracanego Produktu, dowodu jego zakupu, celem uprawdopodobnienia dokonania transakcji z Usługodawcą.

13. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Uprawnienie wskazane w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie Klientów będących konsumentami.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu, w terminie 14 dni.  Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie konieczne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może wysłać formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres eitalia@vp.pl. Klient może skorzystać z „Formularza odstąpienia” dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce „WYMIANY, ZWROTY, REKLAMACJE”.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Formularza odstąpienia lub poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, Usługodawca przesyła Klientowi w formie wiadomości elektronicznej, potwierdzenie otrzymania przedmiotowego oświadczenia.
 5. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży dla Klienta biegnie od momentu objęcia Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Prawidłowe i terminowe odstąpienie od Umowy sprzedaży prowadzi do uznania tej umowy za niezawartą.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów, do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 9. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Usługodawcy nabyte Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot następuje na adres korespondencyjny Usługodawcy. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

§7

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług funkcjonujących w Sklepie internetowym oraz zawieranie Umów sprzedaży na odległość, wymaga udostępnienia przez Klienta, będącego osobą fizyczną, informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną:

1)    dla Usługi Formularza zamówienia:

a)    imię,

b)    nazwisko,

c)    numer telefonu,

d)    adres poczty elektronicznej,

e)    adres zamieszkania,

f)    miasto i kraj w którym zamieszkuje Klient,

g)    numer NIP oraz numer REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2)    dla Usługi Rejestracji:

a)    imię,

b)    nazwisko,

c)    numer telefonu,

d)    adres poczty elektronicznej,

e)    adres zamieszkania,

f)    miasto i kraj w którym zamieszkuje Klient,

g)    numer NIP oraz numer REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

h)    hasło, o ile będzie on stanowiło danę osobową w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;

3)    dla Usługi Newsletter oraz Poleć znajomemu:

a)    adres poczty elektronicznej, o ile będzie on stanowił danę osobową w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;

4)    dla Usług Formularz kontaktowy:

a)    imię;

b)    nazwisko;

c)    numer telefonu;

d)    adres poczty elektronicznej

4.Wszelkie informacje uzyskiwane od Klienta, a stanowiące jego dane osobowe, są przetwarzane w celu

1) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy lub Umowy sprzedaży na żądanie Klienta oraz realizacji Umowy w tym świadczenia Usług, które mogą być nią objęte lub realizacji Umowy sprzedaży, na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, ochrony praw osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa, dokonywania pomiarów statystycznych oraz prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.Usługodawca może dostarczać Klientowi Informacje handlowe, tylko gdy Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie stosownego pola przy zapisywaniu się do Newslettera lub podczas wypełniania Formularza zamówienia. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas tylko w celu wysyłania do klienta Informacji handlowych na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Klienta. Nadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.

7.Skorzystanie z Usług wskazanych w §2 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz podanie danych osobowych w celu chęci skorzystania z tych Usług, nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży.

8.Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, w stosunku do danych osobowych udostępnionych mu przez Klienta w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług lub zawarcia Umowy sprzedaży.

9.Usługodawca będzie przetwarzał do celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • oznaczenie identyfikujące Klienta logującego się do Sklepu internetowego za pośrednictwem konta;
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Klient;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług przez Klienta;
 • informacje o skorzystaniu przez Klienta Usług

10.Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §7 ust. 9 Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę

11.Klient może wycofać zgodę wskazaną w §7 ust. 10, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę

12.Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Sklepu internetowego jak np. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Klientów, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Sklepu internetowego. Nie przechowują żadnych danych osobowych Klienta ani haseł w postaci jawnej

13.Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych

14.Zarówno w czasie trwania Umowy lub Umowy sprzedaży, jak też po ich rozwiązaniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które:

  • są niezbędne do rozliczenia Umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z jej tytułu;
  • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  • są związane z prowadzeniem przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego jego produktów bądź usług.

15.Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Klienta, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym z Usługodawcą do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy sprzedaży przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.

16.Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas trwania Umowy, Umowy sprzedaży lub faktyczne korzystania z Usług Usługodawcy, a w przypadku zakończenia tych aktywności, przez czas całkowitego wzajemnego rozliczenia pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń powstałych w wyniku stosunków prawnych pomiędzy Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.

 

§8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sklep internetowy objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Sklepie internetowym przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Sklepie internetowym jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej.
 4. Wszelkie opisy lub zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie internetowym nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Klientowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu Produktów lub w celach reklamy Produktów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę twórców na ich wykorzystanie.

 

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Klienta w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Klienta oraz umieszczenie na stronach Sklepu internetowego.
 5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego lub Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.
 6. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.
 7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie zmian. Do Umowy sprzedaży mają zastosowanie te postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu jej zawarcia.
 8. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu, Umowy oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 9. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z umową zawartą z Usługodawcą, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to:eitalia@vp.pl
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2018

 

E-ITALIA Krystian Krupa
Wolbromska 17, 61-341 Poznań
NIP PL 5792101994, Regon 301347943
Urząd Miasta Poznania wpis do ewidencji działalności  gosp. pod nr: 71147/2010

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie od różnych dostawców w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny, usług, do analizowania ruchu oraz prezentowania reklam. Do tych celów, gromadzimy dane dotyczące wzorców użytkowania i przeglądania witryny za pomocą plików cookie.

Przez wybranie opcji „Zaakceptuj wszystkie”, zgadzasz się na udostępnianie danych zebranych przez pliki cookie zewnętrznym użytkownikom oraz naszym partnerom reklamowym. Alternatywnie, możesz kliknąć „Zarządzaj”, i wybrać na używanie których plików cookie pozwalasz.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zaakceptuj wszystkie Zarządzaj